Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną - wzór

Dyskusja o zagrożeniach prawnych

Moderatorzy: anwaz, admin, krzysiek36

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną - wzór

Postprzez Anna_36 » 19 Wrz 2013, 09:20

Moi Drodzy,

Oto pozew jaki napisałam. Dojrzewał razem ze mną. Od treści do decyzji o złożeniu.

Widzial go prawnik w moim mieście, dla którego była to pierwsza tego typu sprawa.
Uzasadnienie całe pisałam sama. Prawnik zmienił kilka zwrotów, zasugerował dodanie kilku faktów ( incydent podczas studiów) i tak powstał pozew w formie jak niżej.
Nie mam zbyt wielu dowodów. Jedynie haromonogram i zeznania moje i Jego.


Wydrukowałam go, mam załączniki, ale tak sobie pomyślałam, że zanim go złożę - może zerknelibyście na niego.

Co z Waszego doświadczenia warto/należy z niego usunąć?
A co dodać?


Mam wątpliwości co do zapisu o 'poprawnym wizerunku ojca'.
Czy to nie zmiękcza za bardzo tego pozwu?


Z drugiej strony - taki wzór ( lub zwroty/sformulowania) może posłużyć innym 'potrzebującym'.

pozdrawiam
Anna

POZEW o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami z datą wsteczną

Działając w imieniu własnym wnoszę o:
1. ustanowienie rozdzielności majątkowej Powódki .....................i Pozwanego wynikającej z zawartego przez strony małżeństwa w dniu ..............w USC w ................ nr aktu małżeństwa ...................., z datą wsteczną od ...................roku,
2. zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powódki kosztów procesu według norm przepisowych,
3. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powódki

Uzasadnienie

Strony zawarły w dniu ........................zawiązek małżeński w USC w ..................nr aktu małżeństwa .....................
Umów majątkowych małżeńskich strony nie zawierały. Strony mają jedno dziecko w wieku................lat.

Dowód: odpis aktu małżeństwa

Powódka dowiedziała się w czerwcu 2013, że Pozwany od pewnego czasu gra na maszynach. Pozwany z powodu hazardu (gry na automatach) popadał w zadłużenie.
Razem: ............. zł bez odsetek. Z odsetkami przy okresie spłaty ........... mc-y: około ................zł.

Powódka przypuszcza, że środki te zostały przeznaczone na hazard, bowiem Pozwany nie konsultował zamiaru i nie przyznał się Powódce do zaciągnięcia niżej wymienionych zobowiązań lub otrzymania niżej wymienionych uznań na konto osobiste w.................

Pozwany grając na automatach - zadłużał się bez zgody i wiedzy Powódki:
• Pozwany w okresie od .......................do ........................pobierał pieniądze z kredytu odnawialnego przy koncie osobistym w ...................... Stan zadłużenia (wg ustnego oświadczenia Pozwanego) w kredycie odnawialnym przy koncie osobistym Pozwanego w dniu konfrontacji: ......... wynosił...............zł.
• Pozwany w marcu 2013 podpisał Umowę kredytową ...............i zaciągnął kredyt gotówkowy na .....miesięcy w ............ na kwotę ..............zl.
• Pozwany w czerwcu 2013 otrzymał i przegrał zwrot z Urzędu Skarbowego z tytułu ulgi na dziecko i wspólnego rozliczenia zeznania PIT za 2013 w kwocie ....................zł.
• W czerwcu 2013 otrzymał i przegrał odszkodowanie za szkodę z.............o numerze .............w kwocie .............zł.
Razem: .............................
Pozwany bez wiedzy Powódki - zadłużył się, trwoniąc majątek wspólny i przeznaczając go na rozrywkowy tryb życia (hazard), przez co zminimalizował pomnażanie majątku wspólnego.
dowód:
- przesłuchanie stron,
- Załącznik do Umowy kredytowej Nr .........................Harmonogram spłat kredytu sporządzony w dniu .................. Brak Umowy o kredyt gotówkowy Nr ................................


Powódka pracuje, ma na utrzymaniu .............-letnie dziecko i musi zapewnić byt sobie i dziecku, spłacając przy tym wspólnie, zgodnie i świadomie zaciągnięte zobowiązania z Pozwanym (m.in. kredyt hipoteczny , kredyt remontowy czy też kredyt na zakup wyposażenia mieszkania).
dowód:
- zaświadczenie o zatrudnieniu Powódki


Pozwany pracuje, ma na utrzymaniu ..............-letnie dziecko i musi zapewnić byt sobie i dziecku, spłacając przy tym wspólnie, zgodnie z Powódką i świadomie zaciągnięte zobowiązania (m.in. rachunki, kredyt hipoteczny).
dowód:
- zaświadczenie o zatrudnieniu Powoda, do dostarczenia na wezwanie Sądu.


Strony posiadają osobne konta bankowe, na które wpływają wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia stron.
Powódka nie ma i nie miała bieżącego dostępu do konta osobistego Pozwanego w ................... Na pytania o saldo konta osobistego Pozwanego w..............– Pozwany zawsze odpowiadał Powódce, że ‘jest ono dodatnie’.

W trakcie małżeństwa, w tym w okresie uprawiania hazardu /gry na maszynach losowych/ Pozwany poprawnie budował wizerunek ojca i męża poprzez zaangażowanie w codzienne życie tzn. pracował, otrzymywał wynagrodzenie, opłacał ustalone rachunki czy naprawy i realizował codzienne zakupy związane z utrzymaniem domu.
Nic nie wskazywało na uprawianie hazardu /gry na maszynach losowych/ i związany z tym rozmiar rzeczywistych strat finansowych i zaciągniętych kredytów.

Powódka ma obawy, iż zachowania hazardowe mogą mieć kolejne i nasilone nawroty, bowiem Pozwany nie chce podjąć rozmowy ze specjalistą od uzależnień celem zdiagnozowania problemu czy leczenia. Tym bardziej, że w przeszłości - w czasie studiów .................. Pozwanego, w...................., miała miejsce taka sama sytuacja, gdzie Pozwany grał na automatach.

Z uwagi na to, że rozmowy Powódki z Pozwanym, by zdiagnozował skalę problemu i ewentualnie rozpoczął leczenie, nie odnoszą skutku, a utrzymywanie nadal wspólności majątkowej stron zagraża interesom rodziny, w tym małoletniemu dziecku stron, istnieją ważne powody do ustanowienie rozdzielności majątkowej .
Powódka wnosi o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną od 01.01.2013., bowiem od tego okresu ma jedynie wiedzę na temat zaciąganych kredytów i zobowiązań finansowych Pozwanego nie związanych z potrzebami rodziny.

Ponadto Powódka boi się, że będzie musiała spłacać przyszłe długi hazardowe Pozwanego, kiedy zachowania hazardowe znów powrócą a Pozwany straci płynność finansową i stanie się niewypłacalny.
Utrzymywanie w tej sytuacji wspólności ustawowej zagraża dobru Powódki i dziecka.

Nie może bowiem mieć miejsce sytuacja, gdy za zaciągnięte przez Pozwanego, bez wiedzy Powódki zobowiązania finansowe, odpowiedzialność majątkową ponosić będą obie strony, wówczas gdy pożyczone pieniądze nie były przeznaczane na wspólne potrzeby rodziny.

Z przedstawionych powodów uznać trzeba, że zachodzi ważny powód do ustanowienia między stronami ustroju rozdzielności majątkowej z datą wsteczną .
Ze względu na powyższe wnoszę jak na wstępie,

.....................

Załączniki:
1. Odpis aktu małżeństwa.
2. Załącznik do Umowy kredytowej Nr ...................Harmonogram spłat kredytu sporządzony w dniu .................
3. Zaświadczenie o zatrudnieniu Powódki
4. Odpis pozwu z załącznikami.
Anna_36
 
Posty: 92
Rejestracja: 21 Cze 2013, 08:18
Miejscowość: Konin

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną - wzór

Postprzez Anna_36 » 10 Gru 2013, 21:40

Podzielę się z Wami moim doświadczeniem. Może komuś pomoże.
Po rozprawie, jeśli nie jesteś usatysfakcjonowana wyrokiem np rozdzielność orzeczona z data złożenia pozwu a nie z data wsteczną - złóż w sądzie ciągu 7dni od rozprawy wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem.
Wyrok powinien przyjść w ciągu około 1 mca.

Na złożenie apelacji jest 2 tygodnie liczone od odebrania wyroku z uzasadnieniem.
Niewiele czasu.
Dlatego tuż po pierwszej rozprawie należy poprosić o kserokopie protokołów rozprawy.
Zapisy mogą się przydać w przypadku uchybień dokonanych na samej rozprawie.
Z punktu widzenia adwokata-bardzo ważny materiał.

Tak wyposażone w wyrok i kserokopie protokołu możemy pisać apelację
same lub z prawnikiem.
pozdrawiam
A
Anna_36
 
Posty: 92
Rejestracja: 21 Cze 2013, 08:18
Miejscowość: Konin

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną - wzór

Postprzez Anna_36 » 25 Lut 2014, 12:18

Poniżej wklejam ogołen informacje nt terminów i kolejnych etapow w postępowaniu o rozdzielność majątkową:


Środki prawne, terminy
1. Apelacja. Od wyroku wydanego w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej przysługuje apelacja do sądu okręgowego (art. 367 § 1 i § 2 KPC).
2. Termin do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia (art. 369 KPC).
3. Skarga kasacyjna. Od prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji wydanego w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej może przysługiwać skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego (skarga kasacyjna nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy zł; art. 3982 § 1 KPC). Taką skargę może wnieść strona, Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich (wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza – w zaskarżonym zakresie – wniesienie skargi przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich) – art. 3981 KPC. Jest regułą, że w postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje tu zastępstwo stron przez adwokatów. Zastępstwo to dotyczy m.in. sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej, a także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji (oprócz takich czynności w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata) – art. 871 KPC.
4. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem (art. 3985 § 1 KPC). Jest regułą, że orzeczenie sądu drugiej instancji z uzasadnieniem doręcza się tej stronie, która w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji zażądała doręczenia (art. 387 § 3 KPC). Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich wynosi sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli strona zażądała doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem – od chwili doręczenia orzeczenia stronie (art. 3985 § 2 KPC).

Opłaty. Opłata od pozwu wynosi 200 zł.
zródło: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5948,d.bGQ
Anna_36
 
Posty: 92
Rejestracja: 21 Cze 2013, 08:18
Miejscowość: Konin

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną - wzór

Postprzez lukaszw » 18 Lis 2014, 14:42

Mam prosbe do osob ktorym udalo sie uzyskac rozdzielnosc majatkowa z data wsteczna. Prosze o kontakt na PW . Z gory dziekuje :)
"To również minie"
- trzeba to sobie powtarzać we wszystkich sytuacjach w życiu:
kiedy sprawy ukladaja sie fatalnie
i kiedy wszystko jest świetnie.
lukaszw
 
Posty: 893
Rejestracja: 10 Lip 2010, 19:36
Miejscowość: Radom

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną - wzór

Postprzez kasia19 » 30 Cze 2017, 16:16

Cześć,
jestem tutaj zupełnie nowa. Miesiąc temu dowiedziałam się, że mój mąż jest hazardzistą. Powoli przeczesuję całe forum i zasięgam od Was informacji na temat tego uzależnienia. Mąż obecnie przebywa w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. Wierzę w niego i to że uda mu się wrócić do normalnego życia. Pomimo tego chciałabym zabezpieczyć siebie. Zamierzam go wspierać, ale też chcę zadbać o swoje bezpieczeństwo. Dzięki Wam udało mi się napisać pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną - dziękuję za wzór! Chciałam aby sprawdził mi to jakiś prawnik, ale koszt takiej konsultacji to ok 200 zł - wydaje mi się że to dużo:/ Mogłybyście napisać coś więcej o takim wniosku? Nie wiem jakie załączniki powinnam wykazać. Mąż wyrzucał wszystkie dokumenty, dlatego nie dysponuję żadnymi umowami kredytowymi. Przed jego wyjazdem do ośrodka dostałam od niego dostęp do jego konta bankowego, więc udało mi się odszukać harmonogram kredytu. Wydrukowałam też wyciąg z jednego miesiąca - razem 13 stron gdzie widać przelewy do serwisów gdzie mąż grał, widać również kilka wpływów z pożyczek parabankowych. Dodatkowo mąż pożyczał pieniądze od swojej rodziny. Z pożyczonych pieniędzy spłaciliśmy też jego pożyczki w parabankach, gdy wszyscy (jego rodzina i ja) dowiedzieliśmy się o jego uzależnieniu i długach. Przelewy było robione z konta jego siostry - mam wszystkie potwierdzenia jednak nie ma tam informacji że to spłata kredytu zaciągniętego przez męża. Czy takie potwierdzenia na coś się mogą przydać? Dodatkowo myślę, że jego rodzina zeznawałaby w sądzie. Ale we wniosku o rozdzielność mam tylko wypisać że chciałabym powołać ich na świadków? Czy oni mają napisać jakieś oświadczenie które podpinam jako załącznik? Będę wdzięczna za wskazówki.
kasia19
 
Posty: 2
Rejestracja: 22 Cze 2017, 18:11

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną - wzór

Postprzez tojatoja » 30 Cze 2017, 17:05

Witaj Kasia na forum. Dzialasz to dobrze. Co do rozdzielnosci to te dokumenty jak najbardziej dołacz. Pytanie czy mąz przyzna sie przed sądem do tego wszystkiego. Wtedy świadkowie nie są potrzebni.
tojatoja
 
Posty: 849
Rejestracja: 02 Maj 2015, 13:21

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną - wzór

Postprzez Ania22 » 30 Cze 2017, 19:17

Cześć Kasiu, dobrze, że stawiasz takie ważne kroki, myślę, że w każdej gminie są darmowe porady prawne, dowiedz się w urzędzie gminy, zazwyczaj jest raz w tygodniu. Załącz wszystkie dokumenty jakie masz, pozdrawiam :)
Awatar użytkownika
Ania22
 
Posty: 349
Rejestracja: 20 Lis 2016, 09:03

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną - wzór

Postprzez Agnieszka1234 » 30 Cze 2017, 20:24

Kasiu witaj na forum :)
Do pozwu o rozdzielność załączasz wszystko co tylko zbierzesz. Poza tym możesz poprosić sąd by wezwał męża do okazania swojej historii kredytowej (np. BIK). Jeśli mąż dał Ci dostęp do swojego konta bankowego zobacz czy możesz ściągnąć taką historię przez to konto (to kosztuje parę złotych). U mojego męża przez PKO BP się dało.
Nie jestem pewna, ale chyba raz na pół roku można taką historię wziąć od nich za darmo. Tylko, że wtedy mąż musiałby wystąpić.
Jeśli masz świadków w pozwie podajesz ich dane.
Możesz faktycznie poszukać darmowej porady prawnej, spróbuj w Ośrodku Leczenia Uzależnień, albo w gminie jak pisze Ania
Fajnie, że jesteś i fajnie, że działasz.
Rozdzielność majątkowa (najlepiej orzeczona przez Sąd) + alimenty na dzieci (jeśli są) to podstawa w związku z hazardzistą.
Agnieszka1234
 
Posty: 3285
Rejestracja: 19 Lut 2011, 12:38

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną - wzór

Postprzez kasia19 » 02 Lip 2017, 10:05

Dziękuję za powitanie na forum i wskazówki. Mam nadzieje że w tym tygodniu uda mi się dopiąć wszystkie szczegóły dotyczące pozwu o rozdzielność i złożę go przed piątkiem w sądzie. Trzymajcie kciuki! Pozdrawiam
kasia19
 
Posty: 2
Rejestracja: 22 Cze 2017, 18:11

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną - wzór

Postprzez Aga43 » 02 Lip 2017, 10:20

Witaj kasia19 na forum.
Będę trzymała kciuki.3się.Aga
Aga43
 
Posty: 928
Rejestracja: 15 Paź 2016, 09:03
Miejscowość: Toruń

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną - wzór

Postprzez Ania22 » 02 Lip 2017, 14:22

Trzymam kciuki Kasiu:) dawaj znać co u Ciebie :)
Awatar użytkownika
Ania22
 
Posty: 349
Rejestracja: 20 Lis 2016, 09:03


Wróć do Kącik prawny

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość